ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

 

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.», αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών που συλλέγει από τους επισκέπτες της στο διαδίκτυο και δεσμεύεται να σέβεται την ιδιωτικότητα των επισκεπτών στο διαδίκτυο. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Η Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε. έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου, αλλά δίχως περιορισμό, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αλλά και των τυχόν εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών νομοθετικών διατάξεων που υφίστανται ή θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.:

  • σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των εργαζομένων και των αντισυμβαλλομένων της και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους.
  • έχει λάβει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν, μη περιοριστικώς, το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τις προτιμήσεις επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες μόνο όταν παρέχονται οικειοθελώς από εσάς. Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε ευρύ κοινό, ωστόσο, δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να υποβάλετε, για εσωτερικούς / διοικητικούς σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων και έρευνα για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της Χάλυψ.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε. (εφεξής η «Χάλυψ», ή «Εταιρεία» ή «εμείς»), που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για εμάς. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην εμπιστευτικότητα και λαμβάνουμε προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, οργανωτικών και φυσικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Θέτουμε κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και ελέγχους για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε οικειοθελώς είναι ορατά από το προσωπικό της Χάλυψ. Είστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να υποβάλετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια.

Η Χάλυψ  τηρεί τη γενική απαγόρευση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές αντιλήψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική συμμετοχή, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικές λεπτομέρειες αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης ενός ατόμου, στοιχεία της κατάστασης της υγείας του ατόμου ή της σεξουαλικής ζωής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Όπου απαιτείται από την Εταιρεία να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας, η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιείται με αυστηρή τήρηση των νομικών απαιτήσεων.

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που υποβάλλετε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας και να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και τη νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς επικοινωνίας με σκοπό την ενδεχόμενη έναρξη συνεργασίας μαζί σας. Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά την εξέταση μιας αίτησης για την κάλυψη μίας κενής θέσης στην Εταιρεία μας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η Χάλυψ δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας ή να συνάψει κάποια συμβατική συμφωνία μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις συμβάσεις συνεργασίας όσο και τις εργασιακές συμβάσεις.

Η Χάλυψ μπορεί να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για:

• προμηθευτές

• παρόχους υπηρεσιών

• επιχειρηματικούς εταίρους

• συμβούλους

• αιτούντες, παραπονούντες

• εργαζόμενους

• καταγγέλλοντες

Η Χάλυψ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται δεδομένα που συλλέγονται νομίμως μόνο για συγκεκριμένους, καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς και ειδικότερα:

Εξατομίκευση των υποκειμένων των δεδομένων όταν εισέρχονται σε εργασιακές και αστικές σχέσεις με την Εταιρεία, εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, που απορρέουν από την ιδιότητα του εργοδότη / εντολέα.

Σύναψη και εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων βάσει συμβάσεων που υπογράφονται από την Εταιρεία και σχετίζονται με την επιχείρησή της.

Έλεγχος του καθεστώτος πρόσβασης στην επικράτεια της Εταιρείας.

Εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εταιρείας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκεί.

Χρόνος τήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Χάλυψ διασφαλίζει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή της με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας που θα συλλέγονται από την Χάλυψ μπορεί να αποθηκεύονται  και να τυγχάνουν επεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα τυχόν απαιτείται. Εάν η Χάλυψ χρειαστεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα σας, θα λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα  μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με ασφάλεια και  σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονσιμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα Δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:

  1. Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.
  2. Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
  3. Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων.
  4. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ.
  5. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
  6. Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται  στον υπολογιστή σας από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να καθιστούν λειτουργική την ιστοσελίδα, ή προκειμένου να βελτιώνουν τη λειτουργία της, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες στην Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη (Πάροχος Υπηρεσίας,  IP διεύθυνση, τύπος προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, προηγούμενες ιστοσελίδες που έχει επισκεφθεί, χρόνος έρευνας διακομιστή) και δεν είναι  εφικτό να αποδοθούν σε συγκεκριμένο χρήστη, και συνακόλουθα καμία ταυτοποίηση προσώπου δεν μπορεί να καταγραφεί στα συστήματά μας. Ο χρήστης παραμένει ανώνυμος.

Δήλωση περί  Απορρήτου και περί χρήσης Cookies

Η Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε το απόρρητο των χρηστών μας.  Με την πρόσβαση, περιήγηση ή χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας και διαγράψτε τα cookies που έχουν τεθεί από την ιστοσελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpc@halyps.gr.

Μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: 17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, 19300, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπόψιν Συντονιστή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ή μέσω τηλεφώνου: στο τηλ.: +30 2105518386

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.  Σας ενθαρρύνουμε να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική/ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές.

 

Έκδοση 2 / 28.02.2019