Νομικές Πληροφορίες

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ

Εγγραφα

Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων